protectia datelor personale

Protectia datelor personale


POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL MOTORPARK ROMANIA din data de 24.05.2018

 

MotorPark Romania trebuie să colecteze și să utilizeze anumite tipuri de informații despre persoanele fizice sau utilizatorii de servicii cu care intră în contact pentru a-și putea realiza obiectul de activitate. Aceste informații cu caracter personal trebuie să fie colectate și tratate în mod corespunzător, fie că sunt colectate pe hârtie, stocate într-o bază de date informatică sau înregistrate pe alt material și există garanții pentru a se asigura acest lucru în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

 1. Definiții

MotorPark Romania prin Societatea MRC RACING SOLUTIONS SRL, cu sediul social în municipiul Bucureşti, B-dul Corneliu Coposu nr.53A, camera 4, et.2, ap.6, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2712/08.03.2011, CUI RO28147231, reprezentată legal de administrator Catalin Manea este operator, astfel cum acesta este definit de Regulamentul UE nr. 679/ 27.04.2016

 1. “Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern
 2. "Date Personale" sau "Date cu Caracter Personal" înseamnă orice informații referitoare la o persoana fizică identificata sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 3. „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 4. ”Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului
 5. „Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 6. Persoana vizată în cadrul acestei politici de protecție a datelor este orice persoană fizică a cărei date pot fi prelucrate.
 7. Datele extrem de sensibile sunt date despre originea rasială și etnică, despre opiniile politice, religioase sau credințele filosofice, calitatea de membru al unor organizații, date privind cazierul judiciar sau sănătatea și orientarea sexuală a persoanei vizate.
 8. Țările terțe în cadrul politicii de protecție a datelor personale sunt toate națiunile din afara Uniunii Europene /SEE. Aceasta nu include țările cu un nivel de protecție a datelor considerat suficient de Comisia Europeană.
 9. Părțile terțe sunt oricine în afară de persoana vizată și de operatorul de date.
 10. Transmiterea este o divulgare a datelor personale protejate de către entitatea responsabilă către terți.
 11. Responsabilul cu protecția datelor personale (DPO) este persoana desemnată de către operator pentru urmărirea respectării prelucrărilor de date cu caracter personal.

 

 1. Date personale colectate

MotorPark Romania colectează, prelucrează, stochează și utilizează următoarele tipuri de date personale:

 1. numele și datele de contact (numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa, CNP-ul, contul bancar) alături de minime date de geolocalizare (județul în care locuiți sau dacă locuiți înafara țării).
 2. orice alte informații comunicate nouă, doar dacă este relevant și doar dacă este necesar.

 

 1. Scopul prezentei politici de protecție a datelor și reglementarea legală

Prezenta politică de protecție a datelor a fost creată cu scopul de a asigura respectarea de către MotorPark Romania a tuturor legilor naționale si internaționale aplicabile, privind protecția datelor. Regulile și principiile de lucru expuse în cele ce urmează se aplică în cadrul societății și reprezintă fundamentul stabilirii unor relații în afaceri de încredere. Politica de protecție a datelor prevede condițiile-cadru necesare asigurării nivelului adecvat de protecție a datelor prevăzut de Regulamentul nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

 1. Domeniul de aplicare și modificarea politicii

Această politică de protecție a datelor personale este concepută pentru a fi respectată de către societate și de către toți angajații acesteia, fiind aplicabilă tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal care au loc în cadrul activității societății. Politica va putea fi revizuita ori de câte ori apare această necesitate, urmând ca noua versiune să fie făcută publică, atât angajaților cat si clienților, colaboratorilor și partenerilor noștri de afaceri.

 

 1. Corectitudinea și legalitatea

MotorPark Romania protejează drepturile persoanelor vizate la fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate cu bună credință, în mod legal, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv în conformitate cu Regulamentul nr. 679/27.04.2016, în mod echitabil și transparent față de persoana vizată.

 

 1. Restricțiile prelucrării

Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar, raportat la scopurile în care sunt colectate şi ulterior prelucrate. Datele personale sunt prelucrate numai în scopul definit înainte de colectarea datelor si comunicat persoanelor vizate. MotorPark Romania colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, partenerilor de afaceri sau ale angajaților, după caz:

 • Pentru a permite persoanelor vizate să utilizeze serviciile noastre.
 • Pentru executarea contractelor.
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale rezultate din contracte.
 • Pentru accesul pe circuit.
 • Pentru înregistrarea timpilor cu ajutorul transponderelor.
 • Pentru afișarea pe ecranele de la circuit și pe internet a rezultatelor obținute pe circuit în urma folosirii transponderelor
 • Pentru a vă oferi informațiile solicitate.
 • Pentru a ne ocupa de întrebări/reclamații/sesizări realizate de către dvs.în legătură cu comenzile/rezervările operate.
 • Pentru a gestiona plățile efectuate.
 • Pentru activitatea de selecție și angajare personal.
 • Pentru încheierea, executarea și încetarea contractelor de muncă.
 • Pentru încheierea, executarea, încetarea și recuperarea creanțelor referitoare la alte tipuri de contracte pe care societatea le încheie în cadrul desfășurării activității sale.
 • Pentru a răspunde solicitărilor instanțelor de judecată și a altor autorități publice cu atribuții de investigare.
 • Pentru efectuarea de audituri sau administrarea conturilor noastre, cu respectarea prevederilor legale aplicabile
 • In alte scopuri legitime: în scop publicitar, de marketing; pentru a oferi informații și servicii mult mai bine definite nevoilor de consum ale clienților noștri. Datele vor fi păstrate în vederea creării unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre evenimentele organizate pe MotorPark Romania sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS, etc.) Datele personale nu vor fi divulgate către terți, prin vânzare sau dezvăluire. Singurele excepții de la această regulă le constituie comunicarea datelor la solicitarea autorităților publice sau a altor persoane juridice, atunci când dreptul acestora de a solicita și obține astfel de date este reglementat în mod legal, în sarcina subscrisei aflându-se o obligație stabilită printr-o dispoziție legală de a comunica datele cu caracter personal solicitate.

 

 1. Transparență

Persoanele vizate sunt informate în mod explicit prin mijloace online, cu privire la faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal, scopul prelucrării, modalitățile prelucrării și drepturile pe care le au în raport cu colectarea, prelucrarea și stocarea acestor date. În general, datele cu caracter personal trebuie colectate direct de la persoana în cauză. Atunci când datele sunt colectate, persoana vizată știe deja sau este fie informată despre:

 • Identitatea controlorului de date (compania care colectează datele)
 • Scopul prelucrării datelor

 

 1. Protejarea persoanelor vizate

Persoanele vizate au garantat dreptul de informare şi de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de rectificare, dreptul de restricţionare şi dreptul de ştergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi ocrotite de lege, care le-au fost încălcate;

 

 1. Protejarea minorilor:

Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot achiziţiona în nume propriu produse sau servicii şi pot solicita, respectiv primi comunicări de la MotorPark Romania, numai cu acordul reprezentantului legal, conform legii. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii. Nu procesăm cu bună știință datele niciunei persoane sub 18 ani fără acordul reprezentantului legal.

 

 1. Reducerea colectării datelor și minimizarea prelucrării datelor

Înainte de a colecta și procesa date personale, MotorPark Romania determină dacă și în ce măsură prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea scopului/scopurilor pentru care este efectuată.

 

 1. Ștergerea

Datele personale care nu mai sunt necesare după îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și procesate trebuie șterse. Pot exista situații în care interesele sau obligațiile impuse de dispozițiile legale obligă la păstrarea acestor date pe termene predefinite. În acest caz, datele vor fi păstrate în condiții de maximă siguranță, până la expirarea obligațiilor legale.

 

 1. Confidențialitatea și securitatea datelor In cadrul societății MotorPark Romania

Datele personale sunt considerate informații confidențiale și sunt protejate prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuirea ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea lor. Persoanele care prelucrează date în cadrul societății noastre au prevăzută în contractele individuale de muncă clauze explicite de confidențialitate privind prelucrarea de date cu caracter personal, iar persoanele împuternicite de subscrisa pentru a efectua diverse operațiuni cu datele colectate sunt supuse, de asemenea, unor clauze contractuale clare, care asigură respectarea deplină a Regulamentului și de către acestea.

 

 1. Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal:

MotorPark Romania colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal privind clienții, partenerii și angajații, conform Regulamentului UE nr. nr. 679/27.04.2016, în baza următoarelor temeiuri juridice:

Clienții și partenerii

 1. Prelucrarea datelor pentru stabilirea și desfășurarea unei relații contractuale Datele personale ale potențialilor clienți, clienți existenți și parteneri pot fi procesate în scopul de a încheia, de a executa și de a finaliza un contract. Anterior încheierii unui contract, în timpul fazei de inițiere a acestuia - datele cu caracter personal pot fi procesate pentru a pregăti oferte sau alte documente care să îndeplinească diferite solicitări ale perspectivei legate de încheierea contractului. Persoanele pot fi contactate în timpul procesului de pregătire a contractului folosind informațiile personale pe care acestea le-au furnizat. Orice restricții solicitate de potențialii clienți vor fi respectate.
 2. Prelucrarea datelor în scop publicitar

MotorPark Romania prelucrează datele cu caracter personal în scop publicitar, de cercetare a pieței și a opiniei publice, pe baza opțiunii exprese/ consimțământului expres al persoanelor vizate de a primi newsletter și materiale publicitare.

 1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor

MotorPark Romania colectează, prelucrează și stochează datele cu caracter personal conform consimțământului persoanei vizate. Persoana vizată va fi invitată să își exprime consimțământul în baza informării sale cu privire la existența și conținutul prezentei Politici de protecție a datelor. Consimțământul persoanei vizate va putea fi obținut: a) în scris; b) în format electronic; c) verbal, prin intermediul unei conversații telefonice (în acest caz, acordarea consimțământului va fi documentată).

 1. Prelucrarea datelor în baza unui interes legitim

MotorPark Romania va prelucra, de asemenea, datele personale în baza unui interes legitim. Interesele legitime vor fi, în principiu, de natură juridică și vor apărea în circumstanțe legate de exemplu, de:

 • Colectarea creanțelor neachitate;
 • Executarea contractelor, măsuri în cazul încălcării acestora;
 • Răspunsul la solicitările autorităților publice, instanțelor judecătorești, organelor de poliție;
 • Alte asemenea situații.

Dacă vor putea fi identificate dovezi că interesele persoanei vizate necesită protecție și că această protecție are prioritate, în această situație de excepție, datele personale nu vor putea fi procesate în scopul unui interes legitim.

 1. Prelucrarea datelor sensibile

De regulă, MotorPark Romania nu colectează și nu prelucrează date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și nici date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. Cu toate acestea, aceste tipuri de date cu caracter personal foarte sensibile pot fi procesate într-unul din următoarele cazuri:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate.
 • prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul;
 • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate;
 • prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical
 1. Date utilizatori și internet; decizii individuale automate

Date personale: Ca principiu de bază, utilizatorul poate vizita site-ul MotorPark Romania fără a fi colectate detalii personale. Cu toate acestea, la cumpărarea/rezervarea unui produs/ serviciu, utilizatorul trebuie să furnizeze datele personale solicitate în vederea încheierii

 1. Plug-in-uri sociale și platforme sociale

Plug-in-urile sociale pentru rețeaua socială facebook.com sunt găzduite în platforma MotorPark Romania. Operatorul rețelei este Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA (denumit în continuare "Facebook"). Atunci când se accesează o pagină MotorPark Romania care conține un plug-in social (de ex. Butonul "Partajare"), browserul utilizatorului se conectează la serverele Facebook și se descarcă conținutul necesar pentru plug-in-urile sociale. Facebook primește adresa web a MotorPark Romania accesată de Utilizator, data și ora de acces și adresa IP a Utilizatorului. Dacă utilizatorul este conectat la Facebook, Facebook este capabil să coreleze vizita la pagina respectivă cu contul de utilizator al utilizatorului Facebook. Dacă utilizatorul dă clic pe butonul "Trimiteți" pe pagina MotorPark Romania, aceste informații sunt, de asemenea, transferate pe Facebook și stocate acolo. MotorPark Romania nu are nicio influență asupra conținutului plug-in-urilor sau asupra informațiilor transferate pe Facebook. Scopul și domeniul de aplicare a colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook și drepturile utilizatorului și opțiunile de setare pentru a proteja sfera privată a utilizatorului pot fi găsite în politica de confidențialitate Facebook

 

 1. Google Analytics

Situl web www.motorparkromania.ro utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează cookie-urile, care sunt fișiere text stocate pe computerul utilizatorului și care permit analizarea utilizării site-ului de către utilizator. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site web sunt, în general, transmise unui server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, datorită activării IP-ului anonim pe site-ul nostru web, adresa IP a utilizatorului Google va fi redusă în prealabil de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale este adresa IP completă transmisă unui server Google din SUA, unde este apoi scurtată. În numele MotorPark Romania, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte despre activitatea pe site și pentru a oferi alte servicii referitoare la utilizarea site-ului web și a Internetului. Adresa IP transmisă din browserul utilizatorului în legătură cu Google Analytics nu va fi combinată cu alte date Google. Utilizatorul poate preveni stocarea cookie-urilor prin aplicarea setărilor relevante în software-ul browserului; în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui site web. Utilizatorul poate, de asemenea, să împiedice transmiterea către Google a datelor generate de cookie și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa IP) și prelucrarea acestor date de către Google, prin instalarea plug-inului de browser .

 1. Date despre locație În cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul, datele despre locație sunt colectate și utilizate, inclusiv locația geografică a utilizatorului în timp real, pentru a putea oferi servicii bazate pe locație. Datele despre nodurile de acces radio din apropiere și adresa IP a computerului utilizatorului sunt achiziționate în acest scop și trimise furnizorului standard de servicii de localizare, astfel încât să se poată identifica locația aproximativă a utilizatorului.

 

 1. Confidențialitatea procesării

MotorPark Romania consideră că datele cu caracter personal sunt date confidențiale. Astfel, orice colectare, prelucrare sau utilizare neautorizată a acestor date de către angajații noștri este strict interzisă. Fiecare angajat are acces numai la date personale specifice funcției pe care o îndeplinește, fiind strict interzisă utilizarea datelor la care are acces în scopuri personale sau comerciale sau dezvăluirea lor neautorizată către terți. De aceea, orice procesare de date efectuată de un angajat care nu a fost autorizat să o îndeplinească, ca parte a atribuțiilor sale de serviciu, este considerată ca fiind neautorizată. Angajații sunt informați asupra acestor aspecte de către Șefii de departamente și departamentul Resurse Umane la începutul relației de muncă și semnează contracte de muncă/acorduri/acte adiționale cu privire la obligația de a proteja confidențialitatea datelor personale si a informațiilor. Această obligație rămâne în vigoare chiar și după încheierea perioadei de angajare.

 

 1. Securitatea prelucrării

Datele personale sunt protejate împotriva accesului neautorizat și a prelucrării sau dezvăluirii ilegale, precum și a pierderii, modificării sau distrugerii accidentale. Acest lucru se aplică indiferent dacă datele sunt prelucrate electronic sau pe suport de hârtie. MotorPark Romania a implementat măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal, bazate pe stadiul tehnicii, pe riscurile procesării și pe necesitatea de a proteja datele cu caracter personal. Aceste măsuri urmează a fi schimbate/modificate și adaptate atât prevederilor legislative, dar și evoluțiilor tehnicii.

 

 1. Incidente de protecție a datelor In cazul în care se constată cazuri de încălcare a prezentei Politici de protecție a datelor sau altor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal (incidente de protecție a datelor), angajații vor informa imediat șeful de departament sau responsabilul cu protecția datelor cu privire la cele constatate și , în special cu privire la:
  • Transmiterea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal către terțe părți,
  • Accesul neadecvat al terților la datele cu caracter personal sau
  • Pierderea datelor cu caracter personal

 

 1. În rezolvarea plângerilor sau remedierea unei încălcări a politicii pentru protecția datelor, MotorPark Romania va putea solicita sprijinul ANSPDCP.